دوچرخه در طبیعت

برنامه دوچرخه سواری گروه هرهفته روزهای یکشنبه هر هفته 

به سرپرستی آقای مجید مردانی از ساعت 17:45 در میدان جانبازان می باشد.