صعود به قله کندو (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله کندو

تاریخ : 1402/04/02

سرپرست: آقای عشوری

ارتفاع: 3020