صعود به قله آسمانسرا (پاییز 1402)

عنوان برنامه: آسمانسرا منجیل

تاریخ: 1402/09/17

سرپرست: آقای اسحاق حیدری نژاد

ارتفاع: 1950متر