صعود به جنگل آغوزبن (پاییز 1402)

عنوان برنامه: جنگل آغوزبن

تاریخ: 1402/09/03

سرپرست: آقای فرزین چگینی

ارتفاع: 950متر