صعود به قله الوند (پاییز 1402)

عنوان برنامه: الوند همدان

تاریخ: 1402/08/26

سرپرست: خانم مونا مرادی

ارتفاع: 3350متر