صعود به جنگل راجعون (پاییز 1402)

عنوان برنامه: جنگل راجعون

تاریخ: 1402/08/12

سرپرست: آقای محمد اسدی 

ارتفاع: 1400متر