صعود به قله برف انبار (پاییز 1402)

عنوان برنامه: قله برف انبار

تاریخ: 1402/08/05

سرپرست: آقای میثم مسگری 

ارتفاع: 3220متر