صعود به قله نیزه کوه (پاییز 1402)

عنوان برنامه: نیزه کوه

تاریخ: 1402/07/14

سرپرست: خانم الینا کامیابی 

ارتفاع:  750متر