صعود به قله چرمکش (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله چرمکش

تاریخ: 1402/06/31

سرپرست: آقای بابک عشوری

ارتفاع: 2290 متر