صعود به قله سیالان (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله سیالان

تاریخ : 1402/06/15

سرپرست: آقای مسگری

ارتفاع: 4190 متر