صعود به قله آسمانسرا (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله آسمانسرا

تاریخ : 1402/06/10

سرپرست: آقای قدیمی

ارتفاع: 2350 متر