صعود به قله آرارات (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله آرارات(کشور ترکیه)

تاریخ: 1402/06/1

سرپرست: علی مسگری

ارتفاع: 5137 متر