صعود به قله میلین (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله میلین

تاریخ: 1402/05/27

سرپرست: قربان قدیمی

ارتفاع: 3150 متر