صعود به قله کله سنگ(تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله کله سنگ

تاریخ : 1402/05/13

سرپرست: باشگاه

ارتفاع: 3200 متر