صعود به قله دومیل (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله دومیل

تاریخ : 1402/04/23

سرپرست: آقای بابک عشوری

ارتفاع: 3200 متر