صعود به قله توچال (تابستان 1402)

عنوان برنامه:  قله توچال

تاریخ : 1402/04/16

سرپرست: آقای اسلامی

ارتفاع: 3965