صعود به قله کلکچال (بهار 1402)

عنوان برنامه:  قله کلکچال

تاریخ : 1402/03/26

سرپرست: آقای قدیمی

ارتفاع: 3350