قله سرک

قله سرک

تاریخ : 1397/08/04

سرپرست : ناهیدسردشتی

پیروبرنامه تقویمی باشگاه کوهنوردی مهرورزان قزوین , اعضای تیم شرکت کننده به تعداد40 تن درساعت 7 تاریخ 1397/08/04 توسط دو دستگاه مینی بوس به سرپرستی خانم ناهید سردشتی ازقزوین بسمت استان گیلان به مقصد رستم آباد حرکت نمودیم . پس از گذرا لوشان ومنجیل به رستم آباد وارد شده وازمیان رستم آباد عبور کرده از روی پل وارد جاده قدیم رستم آباد - رشت شدیم . پس از دقایقی با راهنمایی تابلوی صنایع سنگ رستم آباد بسمت غرب تغییرمسیرداده وشیب تند راه روستایی دربالا دست را درپیش گرفتیم . جاده اسفالته وباریک که مارا از میان چمنزارها بسمت بالا هدایت میکرد . درساعت 9:15 به روستای بسیار زیبای شمام  درارتفاع 600متری رسیدیم .  البته امامزاده طاهرهم دراین روستا قراردارد . پس از صبحانه وراهنمایی وتوضیح درمورد قله سرک توسط آقای مسگری درساعت 10وبا سرقدمی آقای مسگری ومیانداری اینانلو وعقبداری آقای سلطانی گروه بتدریج از مسیر جاده خاکی خارج شده ووارد منطقه جنگلی شدیم . پاکوب مشخصی از میان درختان بلوط ونارون وازگیل وآبنوس و .... اطراف مسیرار با برگهای درحال ریزش پاییزی مارا از سمت شرق قله بسوی هدف میکشید . آب آشامیدنی درمسیر وجود نداشت وآنتن دهی موبایل نیز بتدریج قط ووصل میشد برگهای رنگارنگ پاییزی جنگل ووجود قارچهای پایه بلند وگلهای زیبای حسرت درکف جنگل وقارچهای درختی  وخزه های چسبیده به درختان جلوه بسیار زیبایی را ایجاد کرده بود . خش خش برگها ووزش باد تند یک روزنیمه ابری پاییزی , موسیقی دلنواز طبیعت را مینواخت . باگذر ازروی یال پیش رو ونیم نگاهی به قله زیبای درفک درشرق وبالاورودخانه کم آب سفید رودوشالیزارهادرپایین دست  , جلوه های بسیار زیبایی را ایجاد نموده بود . سرانجام تمام اعضای شرکت کننده درساعت 13:10 به قله سرک با ارتفاع 1630متری رسیدیم . وجود درختان متعدد درقله دید ن اطراف رامحدود کرده بود . آنتندهی موبایل کامل بود . پس از دقایقی فرود آمده ودرساعت 15 به کنار خودرو هارسیده وهمگی بسلامت درساعت 20:15درقزوین بودیم . پایان

تهیه کننده گزارش : محمداسماعیل اینانلو