صعود به قله آسمانسرا (پاییز 1402)

عنوان برنامه: آسمانسرا منجیل

تاریخ: 1402/09/17

سرپرست: آقای اسحاق حیدری نژاد

ارتفاع: 1950متر

 

 

صعود به جنگل آغوزبن (پاییز 1402)

عنوان برنامه: جنگل آغوزبن

تاریخ: 1402/09/03

سرپرست: آقای فرزین چگینی

ارتفاع: 950متر