عنوان برنامه : قله شاه البرز

تاریخ : 1400/10/16 الی 1400/10/18

سرپرست : آقای مسگری

ارتفاع : 4165