عنوان برنامه : خوراسان کوه

تاریخ : 1400/10/10

سرپرست : آقای حمداله زاده

ارتفاع : 3200