کوه ها وسیله اند، 

انسانیت نهایت است.
هدف رسیدن به اوج قله ها نیست
بلکه ارتقای انسانیت است.

 

 

عنوان برنامه : قله  دماوند

نوع برنامه : کوهنوردی سنگین

تاریخ اجرا : 5 الی 7 شهریور ماه

سرپرست : علی مسگری

مربی : علی مسگری

ارتفاع : 5610 متر

واقع در استان مازندران