کوه ها وسیله اند، 

انسانیت نهایت است.
هدف رسیدن به اوج قله ها نیست
بلکه ارتقای انسانیت است.

 

عنوان برنامه : قله  سبلان

نوع برنامه : کوهنوردی سنگین

تاریخ اجرا : 29 الی 31 مرداد ماه

سرپرست : حشمت اله هادی

مربی : علی مسگری

ارتفاع : 4810 متر

واقع در اردبیل - مشکین شهر