عنوان برنامه : پیمایش مسیر جنگلی سد تاریک

تاریخ : 1400/09/26

سرپرست : خانم عقیلی

ارتفاع : 950 متر