عنوان برنامه : قله خشچال

تاریخ : 1400/09/19

سرپرست : آقای جمشید نجفی

ارتفاع :4000 متر