عنوان برنامه : قله سندان

تاریخ اجرا : 1400/09/12

سرپرست : آقای قدیمی

ارتقاغ : 2990 متر