عنوان برنامه : اردوی استعداد یابی استانی ( قله سفید قطور )

تاریخ اجرا : 1400/09/04 الی 1400/09/05

سرپرست : آقای علی مسگری

ارتقاع : 4150