کوه ها وسیله اند، 
انسانیت نهایت است.
هدف رسیدن به اوج قله ها نیست
بلکه ارتقای انسانیت است.

عنوان برنامه : قله  گردونکوه

نوع برنامه : کوهنوردی سنگین

تاریخ اجرا : 17 الی 18 مرداد ماه

سرپرست : علی مسگری

مربی : علی مسگری

ارتفاع : 4410 متر

واقع در طالقان روستای پراچان