چکاد شاه معلم
۹۹/۴/۲۷
براساس برنامه تقویمی باشگاه مهرورزان قزوین درتاریخ۹۹/۴/۲۶ بااستعداد۱۴ تن به سرپرستی خانم ناهید سردشتی بسمت استان گیلان حرکت نمودیم . پس از گذرازفومن بسوی شهرتاریخی ماسوله رفته ودرساعت ۱۹ بازدیدی ازماسوله داشتیم سپس ازجاده نیمه خاکی وآسفالت بسمت شهرخلخال مسیرجاده راادامه داده ودرمسیرحرکت از چشمه پرآب کنارجاده ازآخرین چشمه آب موردنیازرا برداشت کرده وجاده خاکی راادامه داده ودر ساعت ۲۱ به محل استقرارشب درموقعیت 39 s 318652E 4115618Nرسیده وچادرهارابرپاکرده ودریک هوای خنک ییلاقی شب را سپری نمودیم . صبح روز۲۷ تیرماه درساعت ۵:۱۵ حرکت بسمت قله را ازضلع جنوبی دریک شیب تند وازمیان بوته زارها ودرختان تنک جنگلی آغازنمودیم . سنگ چینهای قرمزبا ثبت ارتفاع نقطه درتابلوی فلزی راهنمای شماره گذاری شده پاکوب بسیار خوبی برخورد کردیم . ازشیب تند بالا رفته ومناظر بسیار دیدنی وزیبااز منطقه چشم روح وجسم را جلا میداد . انواع گلها ودرختان بلوط پوشش خوبی داشتند پس از گذراز جنگل وشیب تند بطرف شمال غربی از روی یال وبا شیب کم تغییرمسیرداده وساعتی را طی کرده وسرانجام همگی پس ازطی مسافت ۶۷۷۰ متردرساعت ۱۰:۱۰ دربلندای چکاد شاه معلم با ارتفاع ۳۰۳۸ متری در موقعیت 39 S 315160E 4118381N بودیم . آنتن دهی موبایل درتمام مسیر ودر بالای قله بسختی میسربود . پس از دقایقی قله را از مسیر صعود شده ترک کرده وهمگی در ساعت ۱۵ درکنارچادر بوده و سپس بسمت قزوین حرکت نموده وهمگی سالم درساعت ۲۰ درقزوین بودیم . پایان
شرکت کنندگان : ‌ناهیدسردشتی(سرپرست) - سعیدحمداله زاده(مربی) - محمداسماعیل اینانلو - محمدرضاسلطانی - رعناعلیپور- میتراعقیلی - محبوبی - آراز - علیرضا - دکترمحمد -

تهیه کننده گزارش : محمداسماعیل اینانلو