پیمایش مسیر جنگلی شیرکوه به دشت لارنه و راجعون به سرپرستی آقای مجید قربانی مورخه 23 خرداد ماه 99 

ارتفاع مبدا شیرکوه 440 متر

دشت لارنه ارتفاع 1220 متر

تعداد 17 نفر