در مورخه 14 تا 15 خرداد 99 تعداد 30 نفر از همنوردان باشگاه به سرپرستی آقای سعید حمداله زاده مسیر 30 کیلومتری ماسوله به ماسال را پیمایش کردند.

ارتفاع مبداء 1720 متر

ارتفاع کمپ 1990 متر

ارتفاع مقصد 330 متر