صعود مشترک باشگاه آریا تاکستان و مهرورزان قزوین به قله سندان 

واقع در صائین قله استان زنجان

سرپرست : سیاوش یادگاری

تعداد 30 نفر

مورخه 98/11/18

ارتفاع :2900 متر