پیمایش مسیر جنگلی و صعود به قله نیزه کوه 

واقع در منطقه گیلان

سرپرست : خانم عقیلی

مورخه : 98/09/22