صعود به قله آسمانسرا 

سرپرست آقای مجید مردانی

واقع منطقه : منجیل

مورخه : 98/09/08